Bun Luang Tradition and Phi Ta Khon Festival งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน หรือเรียกว่า “ฮีตเดือนแปด” จัดขึ้นท่ีวัดโพนชัยเป็นวัดแรกซึ่งเป็นรากเหง้าของ การเกิดผีตาโขนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจัดที่วัดสาขาของ วัดโพนชัย ได้แก่ วัดศรีสะอาด วัดโพธ์ิศรี บ้านนาเวียงใหญ่และวัดศรีภูมิ สลับสับเปล่ียนกันไป โดยมีรูปแบบของพิธีกรรมท่ีเหมือนกันแต่ต่างกัน ตามขนาดของงานท่ีปรับเปล่ียนไปตามความพร้อมของชุมชน แต่ต้อง ไม่ย่ิงใหญ่ไปกว่าวัดโพนชัย

เดือนแปด ประเพณีบุญหลวงเป็นประเพณีที่ได้รวมเอางานบุญฮีตเดือน 4 (บุญเผวส) ฮีตเดือน 5 (บุญสงกรานต์) ฮีตเดือน 6 (บุญบั้งไฟ) และฮีตเดือน 7 (บุญซำฮะ) มาจัดขึ้นพร้อมกันในช่วงเดือน 8 ของทุกปี ซึ่งมักจะอยู่ระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพื่อเป็นการบูชาอารักษ์หลักเมือง และพิธีการบวงสรวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าในอดีต ซึ่งจะมีขึ้นในช่วง เดือน 8 ของทุกปี ทั้งนี้เจ้าพ่อกวน เป็นผู้กำหนดวันโดยผ่านพิธีการเข้าทรงล่วงหน้า มักจะอยู่ระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคม โดยเริ่มต้นจัดที่วัดโพนชัยเป็นที่แรก ลำดับที่สอง วัดศรีสะอาด ลำดับที่สาม วัดโพธิ์ศรี และวัดศรีภูมิเป็นลำดับสุดท้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 4200

Phone: +66 867022202  Email : pr.dansai@gmail.com