Bun Luang Tradition and Phi Ta Khon Festival งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน หรือเรียกว่า “ฮีตเดือนแปด” จัดขึ้นท่ีวัดโพนชัยเป็นวัดแรกซึ่งเป็นรากเหง้าของ การเกิดผีตาโขนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจัดที่วัดสาขาของ วัดโพนชัย ได้แก่ วัดศรีสะอาด วัดโพธ์ิศรี บ้านนาเวียงใหญ่และวัดศรีภูมิ สลับสับเปล่ียนกันไป โดยมีรูปแบบของพิธีกรรมท่ีเหมือนกันแต่ต่างกัน ตามขนาดของงานท่ีปรับเปล่ียนไปตามความพร้อมของชุมชน แต่ต้อง ไม่ย่ิงใหญ่ไปกว่าวัดโพนชัย

หอหลวง หอน้อยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ของชาวด่านซ้าย ใช้ประกอบพิธีเข้าทรงเพื่อกำหนด วันงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน การเลี้ยงหอหลวง การเลี้ยงหอน้อย จัดงานเลี้ยงหอ (เลี้ยงบ้าน) ที่หอหลวง (บริเวณใกล้องค์พระธาตุศรีสองรัก) และหอน้อยบริเวณ บ้านเดิ่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

บ้านตูบค้อ หมู่บ้านชาวม้ง ตั้งแต่ดั้งเดิมหมู่บ้านม้งนี้ชื่อหมู่บ้านขี้เถ้า เนื่องจากสมัยก่อนตั้งอยู่บนภูขี้เถ้าเพราะอพยพมาจากประเทศลาว พ.ศ.2522 ก่อนหน้านั้นชาวบ้านตูบค้ออยู่ในป่า หลังจากนั้นลัทธิคอมมิวนิสต์ เข้ามาแทรกแซง มีความเห็นหลากหลายก็เข้าลัทธิคอมมิวนิสต์ประมาณปี 2525 มีการต่อสู้กับทางราชการทหาร ต่อสู้อยู่กว่า 10 ปี จึงมามอบตัวแล้วย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านตูบค้อในปัจจุบัน

วัดโพนชัย เป็นวัดคู่เมืองของอำเภอด่านซ้ายสร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุศรีสองรัก ประมาณ  พ.ศ. 2103 อายุราว 453 ปี โดยพระเถระของกรุงศรีอโยธยา  5  ตน  และจากกรุงศรีสัตนาคณหุต  5  ตน ที่ทำสัตยาบัน (หล่อน้ำสัจจาตามศิลาจารึก) สร้างพระธาตุศรีสองรักได้มาพำนักอยู่ที่วัดนี้  จึงมีพระธาตุศรีสองรักจำลองอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหาร  1  องค์ ขนาดกว้าง  3.75 เมตร  สูง  15  เมตร

Page 1 of 3

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 4200

Phone: +66 867022202  Email : pr.dansai@gmail.com